อาจารย์


บธ.บ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ)
www.elic.ssru.ac.th/supakorn.po

ดร.ศุภกร พจมานศิริกล
หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลwww.elic.ssru.ac.th/kongsak_bo

นายคงศักดิ์ บุญอาชาทอง
อาจารย์ในสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

www.elic.ssru.ac.th/phinyar_ch

นางสาวภิญญา ชัยสงคราม
อาจารย์ในสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลwww.elic.ssru.ac.th/paween_ch

นายปวีณ ชาคริยานุโยค
อาจารย์ในสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล


https://sites.google.com/ssru.ac.th/pongrapee

นายพงศ์ระพี แก้วไทรฮะ
อาจารย์ในสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล