หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (B.B.A.) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (B.B.A.) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

admin dem
2019-12-04 10:48:40

Download PDF อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (B.B.A.) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา